Russian version English version
Volume 16   Issue 1   Year 2021
Information and Computer Technologies in Biology and Medicine
Study of the Perception of Written Speech Using Functional Tomography Based On Electroencephalography Data
Ustinin M.N., Rykunov S.D., Boyko A.I., Tarasov E.F., Zhuravlev I.V., Polikarpov M.A., Ryabov T.A., Filatov I.A., Yurenya A.Yu., Panchenko V.Ya.
Modeling of Hemodynamics in a Vascular Bioprosthesis
Onishchenko P., Zakharov Yu., Borisov V., Klyshnikov K., Ovcharenko E., Kudravceva Yu., Shokin Yu.

 

  Copyright IMPB RAS © 2005-2021