Russian version English version
Volume 6   Issue 2   Year 2011
Mathematical Modeling
Computational Studies of PVDF and P(VDF-TrFE) Nanofilms Polarization During Phase Transition Revealed by Emission Spectroscopy
Bystrov V.S., Paramonova E.V., Dekhtyar Y., Katashev A., Polyaka N., Bystrova A.V., Sapronova A.V., Fridkin V.M., Kliem H., Kholkin A.L.
Bioinformatics
PPROMEDIA – Database of Chemical Substances the Potential Biomarkers of Diseases with the Meaning in Noninvasive Diagnostics
Saik O.V., Moshkin M.P., Baldin M.N., Grouznov V.M., Kozlov V.A., Samorokov S.N., Demenkov P.S., Ivanisenko V.A., Kolchanov N.A.
Data mining

 

  Copyright IMPB RAS © 2005-2024