Russian version English version
Volume 11   Issue 2   Year 2016
Mathematical Modeling
The Harvesting Effect on a Fish Population
Abakumov A.I., Izrailsky Yu.G.
Modeling the Productivity of Forest Plantations with the Different Spacing the Trees
Priputina I.V., Frolova G.G., Bykhovets S.S., Shanin V.N., Lebedev V.G., Shestibratov K.A.
Stoichiometric Modeling of Oxygen Transportation through the Surface of Isolated Perfused Rat Liver
Shadrin K.V., Pakhomova V.G., Rupenko A.P., Kryukova .V., Khlebopros R.G.
Bioinformatics
Bacterial nucleoid protein Dps binds structured RNA molecules
Bykov A.A., Shavkunov K.S., Panyukov V.V., Ozoline O.N.
Application of Taguchi Method for Optimization of the Peptide Ligand Structure
Danilkovich A.V., Turobov V.I., Sobolev E.V., Udovichenko I.P.
Integration of Foreign Genetic Material Provokes Local Mutagenesis in the Recipient Genome
Glazunova .., Shavkunov K.S., Tutukina M.N., Panyukov V.V., Ozoline .N.
Data mining
Numerical Algorithms for Diffusion Coefficient Identification in Problems of Tissue Engineering
Alexey V. Penenko, Sergey V. Nikolaev, Sergey K. Golushko, Alexander V. Romashenko, Irina A. Kirilova
Information and Computer Technologies in Biology and Medicine
Integration of Heterogeneous Computing Infrastructures for Genome Sequencing Data Analysis
Aulov V., Klimentov A., Mashinistov R., Nedoluzhko A., Novikov A., Poyda A., Sharko F., Tertychnyy I., Teslyuk A.

 

  Copyright IMPB RAS © 2005-